STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Brede School Mesdaglaan, AlblasserdamTer inzage leggingZienswijzen

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat, met ingang van 19 april 2013 gedurende zes weken, het ontwerp van het plan “Brede School Mesdaglaan” ter inzage ligt. Het plangebied is gelegen aan de Mesdaglaan, ter plaatse van het voormalig schoolgebouw van Het Palet. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Plantageweg, Mesdaglaan en Rembrandtlaan. Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt van 19 april tot en met 30 mei 2013 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis (gedurende de openingstijden). Het ontwerpplan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal in te zien en te downloaden op www.alblasserdam.nl > Bouwen, Wonen en Milieu > Bestemmingsplannen >Ontwerpbestemmingsplan Brede School Mesdaglaan en op www.ruimtelijkeplannen.nl (www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0482.bpmesdaglaan075-on01). Binnen genoemde termijn kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpplan schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad (Postbus 2, 2950 AA, Alblasserdam). Ook het indienen van een mondelinge reactie is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de ter inzage ligging, een telefonische afspraak te worden gemaakt met de afdeling RMO (078) 7706107. Nadere informatie over het ontwerpbestemmingsplan kan worden gekregen op de genoemde afdeling in het gemeentehuis, telefoon (078) 7706107. Het gemeentehuis is geopend op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en de maandag- en woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Indien u niet in de gelegenheid bent tijdens de openingsuren het plan in te zien, kan na telefonische afspraak een ander tijdstip worden bepaald.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Alblasserdam. Bekijk alle Bekendmakingen alblasserdam in .

https://alblasserdamkrant.nl/bekendmakingen-alblasserdam/

Deel dit bericht:

Redactie Alblasserdamkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Alblasserdamkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Alblasserdam.

Gerelateerde berichten