STAATSCOURANTOntwerpomgevingsvergunning Kortland 47, Alblasserdam

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen met toepassing van de buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het oprichten van een nieuwe woning op het perceel Kortland 47 te Alblasserdam. De aanvraag en de ontwerpomgevingsvergunning met bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 april 2013 gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Publiekszaken van het gemeentehuis, Cortgene 2. De aanvraag en de ontwerpomgevingsvergunning met bijbehorende stukken zijn ook digitaal in te zien en te downloaden op www.alblasserdam.nl → Bouwen, Wonen en Milieu → Omgevingsvergunning → ontwerpomgevingsvergunning Kortland 47 en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. (www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/?planidn=NL.IMRO.0482.abkortland47079-on01) Binnen de genoemde termijn kan eenieder zijn of haar zienswijze over het voornemen kenbaar maken. De reactie dient bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, (Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam.) Ook het indienen van een mondelinge reactie is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de ter inzage legging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer (078) 7706113. Nadere informatie over de aanvraag en de ontwerpomgevingsvergunning met bijbehorende stukken kan worden verkregen op genoemde afdeling in het gemeentehuis. Het gemeentehuis is geopend op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en op maandag- en woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Indien u niet in de gelegenheid bent tijdens de openingstijden het plan in te zien, kan na telefonische afspraak een ander tijdstip worden bepaald.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Alblasserdam. Bekijk alle Bekendmakingen alblasserdam in .

https://alblasserdamkrant.nl/bekendmakingen-alblasserdam/

Deel dit bericht:

Redactie Alblasserdamkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Alblasserdamkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Alblasserdam.

Gerelateerde berichten